Energioptimering er grundstenen i klimavenligt byggeri

I Copenhagen Capital vil vi gerne bidrage til den grønne omstilling. En af de mest effektive metoder til at gøre bygninger mere klimavenlige er gennem energioptimering.

Energioptimering dækker over en bred vifte af forbedringer af eksisterende ejendomme. De forbedringer har til formål at nedsætte bygningens energiforbrug og derved mindske belastning af miljøet.

Energioptimeringsprojekter i København

Copenhagen Capital ejer og vedligeholder en række ejendomme i hele København til både erhverv og beboelse. Uanset formålet har vi fokus på at skabe bæredygtige og grønne ejendomme, som er til gavn for vores beboere – og klimaet.

Energioptimering er kernen i vores klimavenlige investeringsstrategi. Vi har derfor igangsat og afsluttet flere energioptimeringsprojekter på en række af vores ejendomme i København. 

Ved hver enkelt ejendom har vi lavet en nøgtern analyse og evaluering af, hvilken type af energioptimering, der er i overensstemmelse med bygningens historie og udtryk, samt hvilke konkrete tiltag, der ville skabe den mest mærkbare forbedring.

Facadeisolering på Fanøgade 35-37

På Fanøgade 35-37 har vi foretaget en gennemgribende energioptimering med facadeisolering og etageadskillelse mellem kælder og stueetagen.

Ejendommen blev oprindeligt opført i 1908 og er en klassisk københavnerbygning med murstensfacade. Som det ofte er tilfældet med københavnske etageejendomme fra det tidligere 20. århundrede, kan der forekomme en del spildvarme.

Vi valgte derfor at isolere et tidligere uisoleret skel mellem kælder og stueetage, samt påbegyndte en mere omfattende facadeisolering i 2019. 

En udvendig isolering er en af de mest effektive energioptimering, man kan foretage sig. Det kræver ikke større vedligeholdelse, kan holde i årtier og er med til at regulere temperaturen indendørs til sommer og vinter. Den mindsker tilmed risikoen for skimmelsvamp og andre fugtskader.

Som led i projektet blev der også opsat intelligente målere, som løbende holder styr på vand- og varmeforbruget samt monitorerer temperaturer og fugtniveau for alle lejemål. Dette er med til at forhindre fremtidige fugtproblemer, samtidig med at det lader os evaluere på efterisoleringens overordnede effektivitet.

Solceller på Heimdalsgade 39

I 2019 valgte vi at installere solceller på taget til vores ungdomsboliger på Heimdalsgade 39. De vil være i stand til at producere grøn el til de i alt 18 boliger.

Solceller virker ved at omsætte sollysets stråling til elektricitet. Den optimale placering er derfor som oftest på ejendommens tag. I dette tilfælde er ejendommens relativt flade tag er ideelt til solceller. Det maksimerer energiproduktionen – og påvirker ikke bygningens umiddelbare arkitektoniske udtryk.

Grønne realkreditobligationer til finansiering af klimavenlige ejendomme

Vores energioptimeringsprojekter er til dels finansieret af grønne realkreditobligationer.

Copenhagen Capital var de første til at hjemtage de grønne realkreditobligationer, der blev udstedt for første gang i 2019 af Realkredit Danmark.

De grønne obligationer har gjort det attraktivt at investere i grønne projekter og energioptimering. Især vores kontorejendom på Frederiksberg vidner om vigtighed af, at man indtænker bæredygtighed i nyere byggeri.

Ejendommen er den første i Danmark, som har modtaget det såkaldte DGNB Guld-certifikat. Certifikatet indikerer, at byggeriet er særligt klimavenligt og bæredygtigt. Det tager højde for en række forhold heriblandt miljø, proces, økonomi og kvalitet.

Du kan læse mere om certificeringsordningen her.

 


Copenhagen Capitals fremgangsmåde ved investering i ejendomme

Copenhagen Capital A/S er et børsnoteret investeringsselskab, hvis aktivitet er direkte investering i og udlejning af bolig- og erhvervsejendomme i Storkøbenhavn. Investeringerne foretages ud fra grundige analyser af ejendommens muligheder samt mere specifikke udvælgelseskriterier. Ejendommene bliver løbende moderniseret og energiforbedret for at forbedre ejendomsporteføljens rentabilitet. 

Copenhagen Capitals udvælgelseskriterier for investering i ejendomme

Forud for et køb af en ejendom pågår grundige analyser benævnt ”due diligence”.  

Først og fremmest analyseres ejendommens:  

  • Beliggenhed
  • Stand
  • Tekniske installationer 
  • Lejesammensætning 
  • Muligheder

Såfremt ejendommen er interessant foretages prissætningen af ejendommen, hvor der især er fokus på: 

  • Pris pr. kvadratmeter
  • Direkte afkast
  • DCF-værdiansættelse 
  • Uudnyttede potentialer f.eks. lejepotentiale eller byggeretter
  • Potentiel optimering af omkostninger 

Ejendommens beliggenhed og stand

Copenhagen Capitals hovedfokus er ejendommen i Storkøbenhavn. Vores portefølje spænder bredt med ejendomme placeret i områder med gode genudlejningsmuligheder - primært i København K, N og Ø. Vi har særligt fokus på ejendomme i nærheden af offentlig transport samt uddannelsesinstitutioner, hvorfor størstedelen af vores nuværende ejendomme ligger inden for gåafstand af Københavns Metro, hvilket gør det nemt at bevæge sig til og fra ejendommen for både erhvervs- og boliglejere. 

Placerings af Copenhagen Capitals ejendomme i forhold til Københavns Metro

Det tilsigtes, at ejendommene er beliggende i bydele med stor vækst og med en bred vifte af tilbud, herunder arbejdspladser, således at beliggenheden fortsat er attraktiv om mange år.  

Ejendommes bygningsmæssige stand bliver også grundigt analyseret. Her fokuseres blandt andet på ejendommens alder og vedligeholdelsesstand. Særligt tag, vinduer, facader, kælder og installationer er vigtige. At ejendommen er i dårlig stand er ikke nødvendigvis en ulempe. Copenhagen Capital arbejder løbende på energioptimerende tiltag, hvor nyt tag, nye vinduer eller udskiftning af varmecentralen kan gøre en forskel. Disse forhold indregnes i givet fald i prissætningen. 

Lejesammensætningen er også relevant for forretningscasen. Består ejendommen primært af erhverv eller bolig? Hvilken type erhverv kan drives og kan ejendommen udnyttes bedre? Copenhagen Capital har flere gange konverteret kontorer til lejligheder, f.eks. på Læderstræde 11, København K, hvor der arbejdes på at konvertere og ombygge en fredet ejendom fra kontorer til charmerende tidssvarende lejligheder. Der kan også være mulighed for at modernisere uistandsatte lejemål og f.eks. etablere bad eller lave altaner. 

Udover ændring af eksisterende arealer er det en fordel, såfremt arealerne kan forøges.  Her kan det nævnes, at Copenhagen Capital har etableret moderne tagboliger i gamle tørrelofter på både Prinsessegade, Ewaldsgade og Møllegade og senest blev der i 2019 bygget en helt ny etage på en industribygning på Heimdalsgade med 18 ungdomsboliger og tagterrasse

Tagboliger på Ewaldsgade

Rentabilitetsanalyse af ejendomme 

I Copenhagen Capitals prisfastsættelse af investeringsejendomme sammenholdes en række parametre. Primært undersøges det direkte afkast, dvs. forskellen mellem, hvor meget leje, som indbetales, og hvad det koster at drive ejendommen. Derudover sammenholdes kvadratmeterprisen med, hvad der tidligere er betalt for tilsvarende ejendomme i tilsvarende områder. 

Der udarbejdes en forretningsplan for ejendommen, hvor Copenhagen Capitals målsætninger med ejendommen, herunder istandsættelser, driftsoptimeringer, konverteringer og udnyttelse af potentielle kvadratmeter kvantificeres og analyseres. De  fremtidige indtægter og udgifter indregnes i en værdiansættelsen via en DCF-model. 

Køb af investeringsejendommen

Såfremt investeringsteamet i Coppenhagen Capital ser positivt på ejendommen, forretningsmodellen og ikke mindst prisindikationen, præsenteres casen for selskabets bestyrelse, som endeligt beslutter om ejendommen skal forsøges købt. Herefter indledes slutforhandlinger med sælger og dennes rådgivere. Forinden afklarer ejendomsteamet i Copenhagen Capital og selskabets eksterne rådgivere de juridiske, finansielle og praktiske forhold i forbindelse med køb af ejendommen.