Selskabets aktiviteter

Copenhagen Capital A/S er et børsnoteret investeringsselskab, hvis aktivitet er investering i og udlejning af bolig- og erhvervsejendomme i København via direkte eller indirekte ejerskab. Investeringerne foretages ud fra grundige analyser af ejendommenes muligheder, beliggenhed og stand. Ejendommene bliver løbende moderniseret i forbindelse med f.eks. udskiftning af lejere og for at forbedre ejendommenes rentabilitet.

Copenhagen Capital A/S har fokus på den direkte drift af selskabets ejendomme og guider derfor i forhold hertil. Internationale regnskabsstandarder for børsnoterede selskaber kræver, at der sker løbende værdireguleringer af ejendommen og gæld til markedsværdi, hvilket kan være betydelige i såvel positiv som negativ retning. Da en stor del af selskabets ejendomme er boligejendomme, der opnår en bedre drift ved udskiftning af lejere, og da der årligt sker en inflationsbaseret regulering af erhvervskontrakterne, vil der alene som følge heraf kunne forventes en årlig positiv værdiregulering af Copenhagen Capital A/S ejendomme.

Strategien sigter mod fortsat vækst og rentabilitet baseret på begreberne respekt, muligheder og fokus.

Ledelsen i Copenhagen Capital A/S arbejder løbende for at sikre et højt vedligeholdsmæssigt niveau på koncernens ejendomme samt for at realisere ejendommenes udviklingsmuligheder. De grundlæggende forudsætninger for en stærk langsigtet performance er:

  • at levere kvalitet til selskabets kunder (lejere)
  • at kende sine ejendomme og beliggenheder
  • at se og forfølge muligheder
  • at oparbejde og vedligeholde lange relationer til samarbejdspartnere
  • at øge bygningsdelenes levetid til lavest mulig omkostning
  • at respektere risici og udfordringer
  • at være fokuseret og troværdig.

Copenhagen Capital A/S investerer ikke i ejendomme alene ud fra en forventning om senere værdistigninger eller med salg for øje. En tilfredsstillende indtjeningssikkerhed opnås først og fremmest, hvor genudlejningsmulighederne er store, og afkast samt cash flow er tilfredsstillende.

Ledelsen i Copenhagen Capital fokuserer på ejendommens grundlæggende drift og søger at afdække renterisici i et passende omfang. Strategien justeres løbende i forhold til forventninger til renteudviklingen, rentekurve og renterisikoen på den eksisterende låneportefølje.