Ordinære aktier og udbytteaktier hos Copenhagen Capital

Hos Copenhagen Capital er det muligt at investere i to typer af aktier, stamaktier (ordinære aktier) og præferenceaktier (udbytteaktier).

Stamaktier egner sig til investorer, der er villige til at påtage sig en større risiko og en bestemmende ejerandel i selskabet, hvor præferenceaktier i stedet egner sig til investorer, som søger en mindre risiko og et fast årligt udbytte.

Stamaktierne giver ejeren stemmeret ved den årlige generalforsamling, hvorimod præferenceaktierne – der også ofte går under navnet ‘udbytteaktier’ – i stedet prioriterer sikker og pålidelig årlig udbetaling.

Begge er noteret til handel på Nasdaq OMX Copenhagen. Copenhagen Capital har finansieret flere investeringer i ejendomme via udstedelse af nye aktier. 

Copenhagen Capital stamaktie – stemme og repræsentationsret 

Selskabets stamaktie er en aktie i traditionel forstand, hvor hver aktie giver ret til en nominel 1 kr. af selskabets aktiekapital og 1 stemme ved den årlige generalforsamling.

Stamaktierne egner sig til investorer, der er villige til at påtage sig større ansvar og en øget risiko. Den primære fordel ved stamaktier er, at investoren får del i et variabelt afkast, da værdien af den enkelte aktie korrelerer med markedsværdien.

Aktien har historisk ikke betalt udbytte, men har derimod leveret et afkast på 197% fra 2. januar 2015 til 30. december 2019, svarende til en årlig procentvis stigning (CAGR – Compound annual growth rate) på 24,3%.

Der er pr. april 2020 udstedt 46.000.000 stk. stamaktier som ejes af mere end 500 aktionærer. 

Du kan læse mere om fordelingen af selskabets aktiekapital her.

Graf over stamaktiens kursudvikling fra primo 2015 til ultimo 2019

Fordele ved stamaktier (ordinære aktier)

  • Stamaktie med andel i afkast (årlig stigning med en CAGR-rate på 24,3% siden januar 2015)
  • Stemmeret ved ordinær generalforsamling
  • Egner sig godt til investorer, der vil tage aktiv del i selskabets beslutninger

Præferenceaktier – udbytteaktier med årlig udbetaling

Selskabets præferenceaktie har en nominel værdi på 1 kr.

Præferenceaktionærerne har fortrinsret til et årligt fast udbytte på 0,08 kr. pr aktie, men til gengæld hverken stemmeret eller repræsentationsret ved den årlige generalforsamling.

Præferenceaktier giver investoren en forudgående udbytteret. Udbetalingen af udbyttet tager dermed prioritet over udbetalingen af afkastet til stamaktionærer. Præferenceaktier involverer derfor færre risici end ordinære aktier. Som investor giver man dog også afkald på at tage del i afkastet, hvis selskabets markedsværdi stiger.

Udbyttet udbetales årligt den 1. maj efter godkendelse på den ordinære generalforsamling. 

Præferenceaktierne kan af selskabet indløses til kurs 2,00 pr. aktie frem til d. 1. januar 2024, herefter stiger indløsningskursen med 0,05 pr. aktie årligt. 

Såfremt Copenhagen Capital ikke har indløst præferenceaktien senest d. 1. januar 2025 kan præferenceaktionærer kræve deres aktiver ombyttet til stamaktier i forholdet 1:1. 

Der er pr. april 2020 udstedt 50.000.000 stk. præferenceaktier og de vedtægtsbestemte forhold kan læses her.

Præferenceaktien blev noteret på Nasdaq Copenhagen d. 3. juli 2017 og har historisk både leveret afkast i form af udbyttebetalinger og kursstigninger. Det årligt udbytte på 0,08 kr. svarede i 2019 til 4,21% i forhold til markedskursen. 

Præferenceaktiens struktur med et fast årligt udbytte, gør den interessant for investorer, som fokuserer på sammensætning af porteføljer med udbytteaktier. Den kan derfor sammenlignes med investeringer i såkaldte REIT’er (Real Estate Invetment Trust) eller diverse ikke-børsnoterede projekter fra Brickshare, Gefion, Koncenton, Fundbricks mv.

Graf over præferenceaktiens årlige afkast fordelt på kursstigning og udbyttebetaling.

Fordele ved præferenceaktier (udbytteaktier)

  • Præferenceaktie med fast årligt udbytte på 0,08 kr. pr aktie
  • Lav risiko – det årlige udbytte har fortrinsret over udbetaling af afkastet ved stamaktier
  • Egner sig godt til porteføljer med udbytteaktier

Investér i ordinære aktier eller udbytteaktier hos Copenhagen Capital

Hvis du ønsker at investere i Copenhagen Capitals ejendomsportefølje, kan vores aktier handles via Nasdaq Copenhagen ved køb af stamaktier, som har fuld stemmeret og variabelt afkast, eller præferenceaktier, som giver et fast afkast i form af udbytte.

Når du har investeret i vores ejendomsportefølje, har du mulighed for at tilgå din beholdning af aktier i Copenhagen Capital A/S og dit VP-depot på vores aktionærportal. Du vil også få mulighed for at kunne kommunikere med Copenhagen Capital digitalt.

Del nyhed

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn